Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
Lâm Jacky 12 Thiên Thai 281808
Checker 12 Thiên Thai 280636
Hamzui 12 Thiên Thai 280404
Angel 12 Thiên Thai 271522
VERSACE 12 Thiên Thai 269053
Thành viên đã bị xóa 12 Thiên Thai 266759
xchym 12 Thiên Thai 266085
Thành viên đã bị xóa 12 Thiên Thai 261828
Annie Kute 12 Thiên Thai 254110
Gorr 12 Thiên Thai 251221