Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
Victoria 12 Thiên Thai 750022
Tiêu Phong 12 Thiên Thai 693898
Pou Pou 12 Thiên Thai 686477
Lý Nhã Kỳ 12 Thiên Thai 684373
GEN Z 12 Thiên Thai 683874
Phankimlien 12 Thiên Thai 671452
Chơi Gold 12 Thiên Thai 650000
MIE 12 Thiên Thai 605532
Cherker 16cm 12 Thiên Thai 601301
Avenger 12 Thiên Thai 593478