Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
M⃘A⃘S⃘K⃘ 12 Thiên Thai 1100176
L4ng tu 12 Thiên Thai 1080181
LeeMinHoo 12 Thiên Thai 1074229
Angel 12 Thiên Thai 950415
SURI 12 Thiên Thai 854474
Jasmine C 12 Thiên Thai 841993
Hiệp Khách 12 Thiên Thai 837298
Niên Bách Ngạn 12 Thiên Thai 829624
RAGNAROK 12 Thiên Thai 826239
Angels 12 Thiên Thai 764225